Matemàtiques 2n BATXILLERAT (Ciències, Tecnologia)

Jordi Lagares Roset

INS Pla de l'Estany (Banyoles)

0-Introducció: Càlcul de la funció àrea desde 0 fins a x de la funció f(x) = x+1

1-Funcions i derivades. Descarregar software per representar funcions
2-Funcions i integrals.
3-Matrius i sistemes.
  1-Vectors a l'espai
   1-Punts i vectors a l'espai. Coordenades i components. Mòdul
   2-Operacions amb vectors. Suma, producte per un nombre real. Propietats. Espai Vectorial
   3-Combinació lineal de vectors. Dependència i independència lineal de vectors
   4-Bases d'un espai vectorial
   5-Producte escalar de dos vectors
   6-Exercicis
   7-Exercicis PAU

  2-Matrius i determinants
   1-Matrius. Ordre, matriu fila, matriu columna, matriu nul·la, matriu oposada, matriu transposada, igualtat de matrius
   2-Matrius quadrades. Diagonal principal, traça, matriu triangular, matriu diagonal, matriu unitat, matriu simètrica, matriu antisimètrica
   3-Operacions amb matrius. Suma, producte per un nombre, producte de matrius, potència d'una matriu quadrada
   4-Determinants
    1-D'ordre 2
    2-D'ordre 3. Regla de Sarrus
    3-Propietats
    4-Menor, adjunt, matriu adjunta
    5-Desenvolupament d'un determinant pels elements d'una línia. Càlcul del determinant d'una matriu quadrada d'ordre > 3x3
    6-Càlcul d'un determinant a partir de les propietats
    7-Rang d'una matriu
    8-Matriu inversa
   5-Exercicis PAU

  3-Sistemes d'equacions
   1-Sistemes d'equacions lineals. Solucions. Tipus de sistemes segons la solució. Sistemes equivalents
   2-El mètode de Gauss
   3-Teorema de Rouché-Frobenius. Discutir un sistema segons els rangs de M i M'
   4-Notació matricial d'un sistema. Regla de Cramer
   5-Sistemes homogenis
   6-Resolució general de sistemes
   7-Discusssió de sistemes. Sistemes amb paràmetres
   8-Resolució de problemes
   9-Exercicis i problemes
   10-Exercicis PAU

  4-Examen 30/02/12

4-Geometria a l'espai.
  1-Equacions de rectes i plans
  2-Posició relativa de rectes i plans. Interpretació geomètrica
   1-Posició relativa
    1-De dos plans
    2-De tres plans
    3-De recta i pla
    4-De dues rectes
   2-Perpendicularitat
    1-De dos plans
    2-Recta i pla
    3-De dues rectes
   3-Projeccions ortogonals
    1-Un punt sobre un pla
    2-Una recta sobre un pla
    3-Un punt sobre una recta

  3-Distàncies i angles
   1-Distàncies
    1-Entre dos punts
    2-D'un punt a una recta
    3-D'un punt a un pla
    4-Entre dues rectes
    5-Entre una recta i un pla
    6-Entre dos plans
   2-Angle
    1-Entre dues rectes
    2-Entre una recta i un pla
    3-Entre dos plans
   4-Producte vectorial de dos vectors. Propietats
   5-Aplicacions del producte vectorial
   6-Producte mixt de tres vectors. Propietats
   7-Aplicacions del producte mixt

  4-Exercicis PAU

  5-Examen 09/05/12

5-Recull d'exercicis PAU (proves d'accés a la universitat) ordenats per temes. La majoria resolts.

Si hi trobeu algun error no dubteu de fer-ho saber a en jlagares@xtec.catBibliografia:Eines per construir això:
 • Software:
  • Mozilla Firefox.
  • SMART Notebook.
  • Microsoft Photoeditor.
  • Micrososft Paint
  • Editor HTML: Matrakes. Projecte Fressa.
  • Editor HTML: Microsoft Word 97.

 • Hardware:
  • PDI Interwrite
  • Tablet PC Inves Nooby
  • PCs de diversos tipus


 • Euclides de Alejandría (Segle IV aC) - "Un jove que havia començat a estudiar geometria amb Euclides, després d'aprendre el primer dels postulats, va preguntar al mestre "Què és el que guanyo jo aprenent aquestes coses?". Així que Euclides va cridar a un esclau i li v a dir "Dona-li tres monedes, ja que te que fer ganància de tot el que aprèn." -Stobaeus, Extractos-

 • "Ni sóc sobredotat ni sobrecreatiu. Jo només tinc, molta, molta, molta, molta curiositat" Albert Einstein

 • "Todo aquel que crée que un crecimiento exponencial puede prolongarse hasta el infinito en un mundo con recursos limitados, solo puede ser un loco, o bién un economista" Kenneth Boulding

 • "Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, sólo se le revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella" Carl Friedrich Gauss

 • "Després d'estimar, aprendre és la millor paraula"

 • ¿Por qué enseñamos las ecuaciones de segundo grado?.