Ajuda
Correu electrònic
 
 
Estadística
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Excel
 

Histogrames

Podríem dir que els histogrames són uns diagrames de barres amb les barres juntes i serveixen per representar variables estadístiques quantitatives contínues o quantitatives discretes agrupades en classes. Aquesta definició no és prou precisa com veurem tot seguit.

Volem representar en un histograma les dades següents:
hores d'estudi
nombre d'alumnes
[0 , 5)
3
[5 , 10)
8
[10 , 15)
12
[15 , 20)
5

 

 

 


Per començar cal dir que l'EXCEL no pot fer histogrames, caldrà doncs fer un diagrama de barres i augmentar l'amplada de les barres fins que es toquin.

 

Obre un nou full de càlcul anomena'l histograma.xls. Introdueix les dades de la taula anterior.

Fes un diagrama de barres per representar les dades de la taula. Un cop fet el diagrama de barres fes doble clic sobre una de les barres. Dins la nova finestra tria la pestanya OPCIONES, posa ANCHO DE RANGO a 0. El resultat ha de ser semblant al que mostra la imatge següent:


 

Imagina't que agrupem les dades dels intervals [5 , 15 ) i [15, 20). El rectangle corresponent hauria de tenir la base més gran. I d'altura quant hauria de tenir? Sembla lògic pensar que no serà 8 + 12 = 20, ni tampoc 8 ni 12, sinó un entremig 10. La taula i el gràfic serien:

hores d'estudi
nombre d'alumnes
[0 , 5)
3
[5 , 15)
20
[15 , 20)
5

Observa que l'alçada del rectangle del mig no correspon a la freqüència que apareix a la taula. Això és degut a què en un histograma l'àrea de cada rectangle ha de ser proporcional a la freqüència.

Comprova que en el primer histograma l'àrea de cada rectangle és 5 vegades la freqüència i que en el segon histograma també.

Això implica que per fer un histograma en el que els intervals tenen mides diferents caldrà canviar les dades de la taula a representar i no visualitzar la graduació de l'eix vertical.


Volem representar en un histograma les dades següents:

Pes
Percentatges
[0 , 50)
1,1%
[50 , 55)
5,4%
[55 , 60)
13,0%
[60 , 65)
23,2%
[65 , 70)
21,9%
[70 , 75)
16,5%
[75 , 200)
18,9%

Anomena "Pes" al full de càlcul HOJA 2 del llibre Histogrames.xls. Introdueix les dades anteriors a partir de la cel·la A1.

A la columna C posa la longitud de cadascun dels intervals. A la columna D posa el percentatge dividit per la longitud del interval. D'aquest manera l'àrea de cada rectangle coincidirà amb la freqüència relativa.

Per dibuixar un rectangle "de base 50" dibuixarem 10 de base 5. Per això a la cel·la F2 i següents escriurem 10 vegades el contingut de la cel·la D2. Fes-ho de la manera següent. Selecciona la cel·la D2, clica sobre la icona copiar, selecciona la cel·la F2. Tria l'opció de menú EDICIÓN | PEGADO ESPECIAL... | VALORES i clica ACEPTAR. Copia el contingut de la cel·la F2 al rang F3:F11.

Copia el contingut de les cel·les D3:D7 al rang F12:F16. Copia el contingut de la cel·la D8 a la cel·la F17. Copia el contingut de la cel·la F17 al rang F18:F41. Observa que aconseguirem un rectangle "de base 125" dibuixant 25 de base 5.

Selecciona el rang F2:F41 i dibuixa un diagrama de barres. Modifica l'amplada de les columnes i canvia els colors, un per cada interval. Treu la vora dels rectangles. Intenta aconseguir un gràfic semblant al següent (és lo més aproximat a un histograma que es pot fer amb l'Excel).


 


Estadística