Ajuda
Correu electrònic
 
 
Estadística
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Excel
 

Taules dinàmiques

A l'hora d'elaborar un treball estadístic, hem de seguir els passos següents :
•  Concretar el treball estadístic
•  Recollir les dades
•  Confeccionar taules
•  Confeccionar gràfics
•  Calcular paràmetres estadístics
•  Extreure conclusions

Donat que el nostre objectiu és l'ús de l'ordinador com a eina per a les matemàtiques i no l'elaboració d'un treball estadístic, partirem del punt tres i per tant suposarem que les dades s'han recollit i estan passades a un full de càlcul.

 

Per fer les pràctiques ens basarem en una enquesta realitzada pels alumnes de 2n d'ESO el curs 2000/2001. Es van recollir 305 enquestes. Les primeres preguntes van ser:

1- Sexe:

   0 Home 1 Dona

2- Edat:   --------

3- Fumes?

   0 Sóc fumador 1 Amb freqüència 2 Alguna vegada 3 Només l'he provat  4 No

4- Els teus amics fumen?

   0 Tots o gairebé tots    1 Molts 2 Alguns    3 Cap

 

Obre el full de càlcul tabac.xls . Anomena "Dades" a Hoja 1 . Situa't a Hoja 2 . En aquest full posarem les freqüències absolutes i relatives de les diferents respostes a les tres preguntes. Prepara el full tal i com es veu a la figura de la dreta.

Utilitza la funció incorporada FRECUENCIA( ) para calcular la freqüència absoluta. El resultat ha de ser el següent:

 

Observa que a la fórmula de la cel·la A3 apareix l'expressió següent: Dades!A2:A306.

Tingues en compta que les dades estan en un altre full que hem anomenat Dades , per fer-hi referència, davant del rang A2:A306 hi ha posat el nom del full al qual pertany seguit del signe d'admiració.

 

A partir dels resultats obtinguts, respon a les preguntes següents:
Quin percentatge dels enquestats són noies?
Quants es consideren no fumadors?
Quina és la resposta més freqüent a la pregunta: "Els teus amics fumen?"?
Quin percentatge d'enquestats es consideren fumadors o que fumen amb freqüència?
El percentatge de noies que es consideren fumadores és més alt que el dels nois?

 

Per contestar a la última pregunta hauríem de tenir una taula de doble entrada o també anomenada taula de contingència amb una estructura semblant a la següent:

 

Nois

Noies

Totals

Sóc fumador

24,39%

18,13%

20,66%

Amb freqüència

4,88%

6,59%

5,90%

Alguna vegada

17,07%

21,43%

19,67%

Només l'he provat

19,51%

21,98%

20,98%

No

34,15%

31,87%

32,79%

Totals

100%

100%

100%

Ara podem assegurar que el percentatge de nois fumadors és lleugerament més alt que el de les noies.

 

Anem a veure com es fa una taula de contingència. En el full Hoja 3 anem a incloure diferents taules de contingència. Situa't a la cel·la A1 i tria l'opció de menú Datos | Informe de tablas y gráficos dinámicos... A la finestra que surt tria Siguiente . Ara et demana que diguis quin és el rang que conté les dades. Escriu "Dades!A1:D306" i clica Siguiente .

A la finestra següent tria Diseño . Desplaça la icona Sexe fins Columna . Desplaça la icona Fumes? fins a Fila . Desplaça la icona Sexe (de la dreta) fins Dato s (observa que posa Suma de Sexe ). Clica dues vegades obre aquesta icona, sortirà una nova finestra.

Clica a Opciones . Selecciona a Resumir por: la segona possibilitat, Contar . Dins Mostrar datos como tria % de la columna . Clica Aceptar dues vegades. Després clica Finalizar .

Dins el full de càlcul et sortirà la taula de contingència. Modifica la codificació i escriu el nom corresponent. El resultat ha de ser el següent:

 

Situa't a la cel·la F1, fes una taula dinàmica com l'anterior però ara per edats en comptes de per sexe.

 

A quina edat el percentatge dels que es consideren fumadors és més alt?

 

Situa't a la cel·la A15, fes una taula dinàmica amb sexe i la quarta pregunta. Situa't a la cel·la F15 i fes una taula dinàmica amb edat i la quarta pregunta.

 

On és més alt el percentatge de la resposta "Cap", en els nois o en les noies?

És veritat que amb l'edat la quantitats d'amics fumadors és més alta?

 

Situa't a la cel·la A27. Elabora una taula dinàmica que et permeti contestar les preguntes que et proposem tot seguit.

 

El fet de ser fumador comporta que el grup d'amics sigui compost de fumadors?

Quin percentatge del total dels enquestats ha contestat que és fumador i que tots o gairebé tots els seus amics fumen?

 

Les taules dinàmiques permeten multitud de possibilitats, vegem-ne algunes.

Si cliques dues vegades sobre una de les cel·les interiors de la taula dinàmica obtindràs un nou full de càlcul amb el conjunt de dades que compleixen les condicions de la fila i de la columna corresponent. Per exemple clicant a la cel·la B5 obtindrem el llistat dels 30 enquestats que són nois i fumadors.

Al costat de cadascun dels ítem de la taula dinàmica apareix una fletxa, en clicar a sobre podrem triar les respostes que volem que es vegin. Per exemple a la segona taula dinàmica que hem fet podem triar que només es mostrin els resultat dels enquestats entre 13 i 14 anys.

Observa que quan et situes dins una taula dinàmica apareixen unes vores blaves i unes cel·les que posa Coloque campos de página aquí . A més apareix una finestra amb el nom Tabla dinámica.

 

Arrossega la icona Edat de la finestra Tabla dinámica fins la zona que posa Coloque campos de página aquí . Ara podràs desglossar la informació que tenies per edats i contestar a la pregunta següent.

 

Quin percentatge de les noies de 15 anys es considera fumadora?

 

Continuem observant les icones de la finestra Tabla dinàmica . Si cliques sobre la icona podràs canviar el format de la taula dinàmica. Canvia el format de les cinc taules dinàmiques (fes només tres formats diferents, un per cada filera de taules).

Per fer gràfics tenim la icona que apareix a la finestra Tabla dinámica . Situa't a la cinquena taula dinàmica, la que relaciona la tercera i quarta pregunta. Clica sobre al icona . Apareixerà un gràfic de barres. Observa que en els marges apareixen unes icones que permeten determinar quines respostes es visualitzen. Així podem eliminar, per exemple les respostes buides, a la pregunta "Els teus amics fumen?".

Per últim fer un petit esment. La icona serveix per actualitzar les taules dinàmiques. Si fem qualsevol canvi a les dades, els canvis en els resultats de les taules dinàmiques no es veuran reflectits fins que no fem una actualització.

 

Com es pot fer referència a una cel·la que es troba en un altre full de càlcul?

En quina opció de menú es troba les taules dinàmiques?

Què hem de fer perquè apareguin en un taula dinàmica els valors en tant per cent respecte el total?

 


Estadística