Ajuda
Correu electrònic
 
 
Funcions
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Funcions i gràfiques
 

Funcions trigonomètriques

Tant la calculadora WIRIS com el programa Funcions i Gràfics permeten la representació gràfica de les funcions trigonomètriques. Però, a més a més, aquest últim programa permet modificar la graduació de l'eix d'abscisses per a què surtin els múltiples de p .

 

Obre el programa FUNCIONS I GRÀFICS. Representa gràficament la funció f(x) = sin(x). Observa la graduació dels eixos. Sabries dir en quin punts talla la gràfica l'eix d'abscisses? Es veu que un d'ells és una mica més de 3. Concretament talla en x = p .

Tria l'opció Visualitzar | Configurar elements gràfics de l'escala. Dins la finestra que ens acaba de sortir marca l'opció Escala trigonomètrica. Clica D'acord.

Observa que ara es veu molt clar que els punts de tall amb l'eix d'abscisses són de la forma x = kp on k és un nombre enter.

 

Quins són els punts de tall amb l'eix d'abscisses de la gràfica de les funcions g(x) = cos(x) i
h(x) = tan(x)?

Quin és el període de les funcions anteriors?

Troba la fórmula d'una funció que tingui període i una altra que tingui període 3 p .

 

Les funcions trigonomètriques permeten l'estudi de fenòmens que es repeteixen a intervals regulars o que es comporten com a ones, com per exemple el so. Així doncs no és estrany que les imatges que ens dóna un oscil·loscopi s'anomenin sinusoides. Aquestes imatges les podem reproduir amb les funcions trigonomètriques, com veuràs tot seguit

 

Representa gràficament les funcions següents i digues quin és el període:
f(x) = 0,5·sin(x) + sin(2x)-sin(3x) + sin(5x)
g ( x ) = sin(2x) - sin(4x) + sin(10x)

 

 


Funcions