Ajuda
Correu electrònic
 
 
Estadística
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Excel
 

Taula de freqüències

Una vegada recollides les dades, en un treball estadístic, s'organitzen en forma de taula per poder presentar millor la informació. Una taula acostuma a tenir la freqüència absoluta, la freqüència absoluta acumulada i la freqüència relativa (en forma decimal i en tant per cent). A més a més, si les dades estan agrupades en classes caldrà afegir una columna amb la marca de classe.

 

Obre un nou full de càlcul. Desa'l amb el nom frequencies.xls . Anomena al primer full "discreta" i al segon "contínua". En el full discreta introdueix les dades següents (a la cel·la A1 posa Edat):

Edat

F. absoluta

F. a. acumulada

F. relativa

%

12

3

     

13

2

     

14

3

     

15

4

     

16

6

     

17

2

     

Posa la fórmula corresponent a la cel·la C2, copia-la a les cel·les de sota. Posa les fórmules corresponents a les cel·les D2 i E2 (recorda't de posar format Porcentage a les cel·les de la columna E), copia-les a les cel·les de sota.

 

Quines fórmules has posat en cadascuna de les cel·les següents?
  C2 à
  D2 à
  E2 à

 

En el full contínua introdueix les dades següents (a la cel·la A1 posa Edat)

Edat

Marca de classe

F. absoluta

F. a. acumulada

F. relativa

%

[0 , 20)

 

1.223.000

     

[20 , 40)

 

1.965.000

     

[40 , 60)

 

1.591.000

     

[60 , 80)

 

1.130.000

     

[80 , ...)

 

241.000

     

 

Quines fórmules has posat en cadascuna de les cel·les següents?
  D2 à
  E2 à
  F2 à

 

Observa que les dades que hem utilitzat estaven ordenades i amb les corresponents freqüències absolutes. Ara bé, normalment tindrem una llista llarga amb dades repetides. L'EXCEL ens pot ajudar a fer una taula amb les dades i la freqüència absoluta corresponent.

 

Obre el fitxer sabates.xls . Observa que és una llista amb 50 números de sabates corresponents a 50 alumnes, van del 35 al 40. Volem trobar la freqüència absoluta dels diferents valors.

A la cel·la B1 escriu "n. Sabates". Al rang B2:B7 escriu 35, 36, 37, 38, 39 i 40 respectivament.

A la cel·la C1 escriu "F. Absoluta". Selecciona el rang C2:C7. Escriu la fórmula =FRECUENCIA(A2:A51;B2:B7) i tecleja Ctrl+Maj+Intro. Observa que la fórmula ha quedat entre claus ({ }) i has obtingut la freqüència absoluta que ocupa sis cel·les.

n. Sabates

F. absoluta

35

10

36

10

37

9

38

12

39

8

40

1

A partit d'aquí podem obtenir la freqüència relativa. Escriu a la columna D la freqüència relativa en tant per cent.

La mateixa funció incorporada ens permet l'agrupament en classes. Situa't a la cel·la F1 i escriu "n. Sabates". A les cel·les de sota escriu: [35 , 37), [37 , 39), [39 , 41) respectivament.

A les cel·les G2 i següents escriu 36, 38, 40. Amb això indicarem que consideri el primer intervals com les sabates més petites o igual que 36, que el segon el consideri com les sabates més gran que 36 i més petit o igual que 38 i el tercer com les sabates més grans que 38 i més petites o igual que 40.

Escriu a la cel·la H1 "F. absoluta". Selecciona les cel·les H2:H4, escriu la fórmula: =FRECUENCIA(A2:A51;G2:G4) i tecleja Ctrl + May + Intro. Oculta la columna G (clica amb el botó dret sobre la columna G i tria l'opció Ocultar ).

 

Completa la taula següent amb el resultat que has trobat.

n. Sabates

F. absoluta

[35 , 37)

 

[37 , 39)

 

[39 , 41)

 

 

Observa que per utilitza la funció incorporada FRECUENCIA cal saber quins valors pren la variable, és a dir, cal saber que els nombres de sabates està entre 35 i 40, i no hi ha cap 41 o 42, o 34. Per estalviar-nos aquesta feina podem fer servir les taules dinàmiques. Les taules dinàmiques són molt útils i per això li hem dedicat tot un conjunt d'activitats a part.

 

Al fitxer sabates.xls . copia les dades contingudes a la primera columna a la Hoja 2 . Situa't a la cel·la C3. Tria l'opció de menú Datos | Informe de tablas y gráficos dinámicos . A pareixerà la finestra següent:

Deixa les opcions que venen per defecte i clica Siguiente . A la finestra següent indica el rang on són les dades, en aquest cas A1:A51. (incloent-hi el títol). Clica Siguiente.

A la finestra següent clica sobre Diseño.. . i apareixerà la finestra següent:

Arrossega la icona n. Sabates fins on posa Columna . Arrossega la icona n. Sabates fins on posa Datos . Observa que surt Suma de n. Sabates . Fes doble clic sobre la icona Suma de n. Sabates . Apareixerà una nova finestra:

Tria Contar en l'apartat Resumir por : Clica dues vegades Aceptar i després Finalizar . Has obtingut una taula amb les freqüències absolutes.

Situa't a qualsevol cel·la de la taula. Tria l'opció del menú Datos | Informe de tablas y gráficos dinámicos . En la finestra que et sortirà tria Diseño... Arrossega la icona n. Sabates fins la zona Datos . Fes doble clic sobre la nova icona. Tria Contar en Resumir por :, clica sobre Opciones>> . En Mostrar datos como: tria Total en . Clica Aceptar .

Torna a arrossegar la icona n. Sabates fins la zona Datos . Fes doble clic sobre la nova icona. Tria Contar en Resumir por :, clica sobre Opciones>> . En Mostrar datos como : tria % en fila . Clica Aceptar dues vegades i després Finalizar . El resultat és una taula de freqüències. Pots canviar el títols de les cel·les C5:C7.

 

n. Sabates

 

 

 

 

 

 

Datos

35

36

37

38

39

40

Total general

F. Absoluta

10

10

9

12

8

1

50

F. a. acumulada

10

20

29

41

49

50

 

F. Relativa

20,00%

20,00%

18,00%

24,00%

16,00%

2,00%

100,00%

 

Explica que fa la funció incorporada FREQUENCIA (M ; N)

 


Estadística