tipologia textual
registres
dialectes
ortografia
gramàtica
lèxic
sociolingüística
literatura
lectures

LLENGUA CATALANA 1r batxillerat
programació


comunicació

Comunicació i llenguatge

 1. El procés de comunicació
 2. Els signes. Les onomatopeies. Indicis, icones i símbols
 3. Les funcions del llenguatge: exercicis
 4. El context discursiu i situacional
 5. El llenguatge no verbal

tipologia textual

Els tipus de text: exercicis

 1. Els textos orals: espontanis (la conversa, la tertúlia), preparats (el debat, la conferència)
 2. La diferència entre textos orals i textos escrits
 3. Els textos escrits
  1. El text expositiu : exercicis
  2. El text argumentatiu
  3. El text descriptiu: exercicis
  4. El text narratiu : exercicis
  5. El text instructiu
  6. El text predictiu
  7. El text retòric: les figures retòriques : exercicis

Les propietats textuals

 1. El text com a unitat de comunicació
 2. Estructura del text: estructura externa i estructura interna; el text com a unitat supraoracional i les subunitats textuals: el paràgraf, l'estrofa, el capítol, els actes, les escenes etc.
 3. Les propietats textuals: coherència, cohesió, adequació, correcció (vulgarismes, barbarismes)
 4. Els connectors textuals

registres

Els registres lingüístics: exercicis

 1. Factors que determinen l'ús d'un registre: el tema, la intencionalitat, el grau de formalitat, el canal
 2. Els registres informals
  1. El registre col·loquial. Els elements díctics
  2. El registre vulgar
 3. Els registre formals
  1. El registre científic i tècnic
  2. El registre literari
  3. El registre estàndard

dialectes

Les varietats dialectals geogràfiques: exercicis

 1. El català occidental
  1. Trets del català nord-occidental
  2. Trets del valencià
 2. El català oriental
  1. Trets del català central
  2. Trets del balear
  3. Trets del rossellonès
  4. Trets de l'alguerès

fonètica i ortografia

Fonètica i ortografia

 1. El sistema vocàlic: classificació de les vocals; ortografia i ortologia dels sons vocàlics (accents, dièresi, contracció); la síl·laba (diftongs, triftongs, hiats) (ampliació)

gramàtica

Morfologia del sintagma nominal: excercicis

 1. El substantiu; classes de substantiu
 2. L'adjectiu; els graus de l'adjectiu
 3. Els determinants: classificació
 4. Els pronoms: classificació

Morfologia del sintagma verbal: exercicis

 1. L'estructura del verb: lexema, vocal temàtica, morfema de temps i mode, morfema de nombre i persona
 2. La conjugació verbal. Els temps verbals. Els verbs regulars. Els verbs irregulars. Els verbs ser i estar
 3. Les formes no personals del verb: l'infinitiu, el gerundi i el participi
 4. Les perífrasis verbals

L'oració

 1. Tipus d'oració segons la modalitat: exercicis
 2. Oracions actives i passives: exercicis
 3. L'estructura de l'oració: el subjecte i el predicat
 4. Estructura del subjecte

El predicat

 1. Classificació dels verbs:
 2. El complement directe: estructura i substitució pronominal
 3. El complement indirecte: estructura i substitució pronominal
 4. L'atribut: estructura i substitució pronominal
 5. El predicatiu: estructura i substitució pronominal
 6. El complement de règim verbal: estructura i substitució pronominal: exercicis de preposicions
 7. El complement circumstancial: estructura i substitució pronominal
 8. El complement agent: estructura i substitució pronominal
 9. Combinacions de pronoms febles: exercicis
 10. Anàlisi de l'oració simple: exercicis

L'oració composta

 1. Coordinació i subordinació
 2. Proposicions juxtaposades
 3. Proposicions coordinades: tipus i nexes
 4. .Proposicions subordinades:
  1. Les proposicions subordinades adjectives: tipus i nexes
  2. Les proposicions subordinades substantives: tipus i nexes
  3. Les proposicions subordinades adverbials: tipus i nexes
 5. Anàlisi de l'oració composta

lèxic

Lèxic i semàntica:

 1. Estructura del mot: lexema i morfema: prefixos, infixos, sufixos
 2. Tipus de paraules segons la forma: simples, compostes, derivades, parasíntètiques, acrònims: exercicis
 3. Relacions entre significants i significats: sinonímia (hiperonímia, hiponímia), antonímia, homonímia, polisèmia i paronímia: exercicis
 4. El lèxic i el diccionari: característiques de les obres lexicogràfiques bàsiques: diccionaris i diccionaris en suport CD-Rom i Internet

 

sociolingüística

Llengua i societat

 1. La diversitat de llengües. Les famílies lingüístiques
 2. La realitat sociolingüística de Catalunya

 

literatura

Literatura

 1. Introducció
  1. L'obra literària com a missatge: emissor/a, receptor/a, personatges, interpretació
  2. El fenomen literari
  3. La importància de la literatura en la societat actual
  4. Relació entre ficció i realitat en literatura
  5. Literatura i compromís social
  6. Relació entre literatura i cinema
  7. Els altres llenguatges artístics
  8. Temes i tòpics literaris: l'amor, la mort, la brevetat de la vida, beatus ille, carpe diem, etc.: ampliació
  9. Classificació dels gèneres literaris: narrativa, poesia, teatre, assaig
 2. La lírica: trets:
  1. El vers i la prosa
  2. Fenòmens mètrics: la sinalefa i l'elisió
  3. La rima: tipus de rima
  4. Tipus de vers
  5. Tipus d'estrofa
  6. Els gèneres lírics: l'oda, l'elegia, etc.
 3. Els gèneres narratius: El conte, la rondalla, la llegenda, la faula, diferències entre conte i novel·la, tipus de novel·la (cavalleresca, picaresca, històrica, sentimental, realista, costumista, naturalista, psicològica, experimental, policíaca, de ciència-ficció, fantàstica, de terror, d'aventures, etc.)
 4. Els gèneres dramàtics: la tragèdia, la comèdia, el drama, diferències entre teatre i cinema, etc.
 5. Els gèneres assagístics: el diàleg, la faula, l'epístola, l'aforisme, la sàtira, etc.
 6. Els gèneres biogràfics: el diari, el dietari, la biografia, les memòries, els llibres de viatges, etc.
 7. Introducció al comentari del text literari

 

Història de la literatura: principals èpoques i moviments literaris

 1. La literatura a l'Edat Mitjana
  1. La literatura doctrinal: Ramon Llull, Francesc Eiximenis
  2. La poesia medieval: la poesia trobadoresca, Ausiàs March
  3. La narrativa medieval: la novel·la cavalleresca catalana: Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc.
  4. L'humanisme: Bernat metge
 2. La literatura dels segles XVI-XVIII
  1. El Renaixement
  2. El Barroc
  3. El Neoclassicisme i la Il ·lustració
  4. Literatura popular i tradicional
 3. La literatura al segle XIX
  1. La poesia de la Renaixença : Jacint Verdaguer
  2. La narració romàntica i realista. Narcís Oller
  3. El teatre del segle XIX: Frederic Soler. Àngel Guimerà

lectures

 1. Tirant lo Blanc de Joanot Martorell
 2. Senyoria de Jaume Cabré
 3. La bogeria de Narcís Oller
 4. Antologia de poesia catalana