comunicació
tipologia textual
registres
dialectes
ortografia
gramàtica
lèxic

sociolingüística

literatura
lectures

Posa't a prova

Exàmens de selectivitat

 

LLENGUA CATALANA 2n batxillerat
Programació

comunicació

Comunicació i llenguatge

 1. El procés de comunicació
 2. Els signes. Les onomatopeies. Indicis, icones i símbols
 3. Les funcions del llenguatge: exercicis
 4. El context discursiu i situacional
 5. El llenguatge no verbal

tipologia textual

Els tipus de text: exercicis

 1. Els textos orals: espontanis (la conversa, la tertúlia), preparats (el debat, la conferència)
 2. La diferència entre textos orals i textos escrits
 3. Els textos escrits
  1. El text expositiu : exercicis
  2. El text argumentatiu
  3. El text descriptiu: exercicis
  4. El text narratiu : exercicis
  5. El text instructiu
  6. El text predictiu
  7. El text retòric: les figures retòriques : exercicis
  8. El text periodístic: els gèneres informatius; els gèneres d'opinió; el llenguatge dels mitjans de comunicació
  9. El text humanístic
  10. El text científic
  11. Els textos administratius, comercials i jurídics
  12. El text publicitari

Les propietats textuals

 1. El text com a unitat de comunicació
 2. Estructura del text: estructura externa i estructura interna; el text com a unitat supraoracional i les subunitats textuals: el paràgraf, l'estrofa, el capítol, els actes, les escenes etc.
 3. Les propietats textuals: coherència, cohesió, adequació, correcció (vulgarismes, barbarismes)

registres

Els registres lingüístics: exercicis

 1. Factors que determinen l'ús d'un registre: el tema, la intencionalitat, el grau de formalitat, el canal
 2. Els registres informals
  1. El registre col·loquial. Els elements díctics
  2. El registre vulgar
 3. Els registre formals
  1. El registre científic i tècnic
  2. El registre literari
  3. El registre estàndard

dialectes

Les varietats dialectals geogràfiques: exercicis

 1. El català occidental
  1. Trets del català nord-occidental
  2. Trets del valencià
 2. El català oriental
  1. Trets del català central
  2. Trets del balear
  3. Trets del rossellonès
  4. Trets de l'alguerès

fonètica i ortografia

Fonètica i ortografia: exercicis

 1. Els sons i la seva representació. So i fonema
 2. El sistema vocàlic: classificació de les vocals; ortografia i ortologia dels sons vocàlics (accents, dièresi, contracció); la síl·laba (diftongs, triftongs, hiats) (ampliació)
 3. Fenòmens de contacte vocàlic: neutralització, sinalefa, elisió: (ampliació)
 4. El sistema consonàntic: classificació de les consonants; ortografia i ortologia dels sons consonàntics:(ampliació)
 5. Fenòmens de contacte consonàntic segons el context: l'emmudiment/la sensibilització, l'ensordiment/la sonorització, l'assimiliació, la geminació, la fricativització: (ampliació)
 6. Els signes de l'escriptura

gramàtica

Morfologia del sintagma nominal: exercicis

 1. El substantiu; classes de substantiu
 2. L'adjectiu; els graus de l'adjectiu
 3. Els determinants: classificació
 4. Els pronoms: classificació

Morfologia del sintagma verbal: exercicis

 1. La conjugació verbal. Els temps verbals. Els verbs regulars. Els verbs irregulars. Els verbs ser i estar
 2. Les formes no personals del verb: l'infinitiu, el gerundi i el participi

L'oració

 1. Tipus d'oració segons la modalitat: exercicis
 2. Oracions actives i passives: exercicis
 3. L'estructura de l'oració: el subjecte i el predicat
 4. Estructura del subjecte

El predicat

 1. El complement directe: estructura i substitució pronominal
 2. El complement indirecte: estructura i substitució pronominal
 3. L'atribut: estructura i substitució pronominal
 4. El predicatiu: estructura i substitució pronominal
 5. El complement de règim verbal: estructura i substitució pronominal: exercicis de preposicions
 6. El complement circumstancial: estructura i substitució pronominal
 7. El complement agent: estructura i substitució pronominal
 8. Anàlisi de l'oració simple: exercicis

L'oració composta

 1. La juxtaposició: les proposicions juxtaposades
 2. La coordinació: les proposicions coordinades: tipus i nexes (copulatives, disjuntives, distributives, adversatives, il·latives, continuatives, explicatives)
 3. Les proposicions subordinades:
  1. Les proposicions subordinades substantives: tipus i nexes:
   1. Subordinades substatives completives
   2. Subordinades substantives d'infinitiu
   3. Subordinades substatives interrogatives indirectes
   4. Subordinades substantives de relatiu o adjectives substantivades
  2. Les proposicions subordinades adjectives
   1. Lo neutre
   2. Ús de que/què
   3. Ús incorrecte de el que, la que, els que, les que: exercicis
   4. Oracions interrogatives i que àton inicial
  3. Les proposicions subordinades adverbials: tipus i nexes: (temporals, locatives, modals, comparatives, causals, finals, condicionals, concessives, consecutives) Subordinades d'infinitiu, de gerundi i de participi.
 4. Anàlisi de l'oració composta: exercicis

lèxic i semàntica

Lèxic i semàntica

 1. Estructura del mot: lexema i morfema: prefixos, infixos, sufixos
 2. Tipus de paraules segons la forma: simples, compostes, derivades, parasíntètiques, acrònims: exercicis
 3. Relacions entre significants i significats: sinonímia (hiperonímia, hiponímia), antonímia, homonímia, polisèmia i paronímia: exercicis
 4. La formació del lèxic: mots populars, cultismes, semicultismes, doblets, pseudoderivats, habilitacions
 5. El lèxic i el diccionari: característiques de les obres lexicogràfiques bàsiques: diccionaris i diccionaris en suport CD-Rom i Internet

sociolingüística

Llengua i societat

 1. La diversitat de llengües. Les famílies lingüístiques
 2. La realitat sociolingüística de Catalunya
 3. Els fenòmens de contacte entre llengües: el bilingüisme; tipus de bilingüisme; la diglòssia; el conflicte lingüístic (minorització, substitució, normalitazació): exercicis
 4. La planificació lingüística: el procés d'estandardització

Origen i evolució social de la llengua catalana

 1. El naixement de l'idioma
 2. L'expansió de la corona catalanoaragonesa (segles XIII-XIV)
 3. El català escrit dutant l'edat mitjana
 4. Els segles XVI i XVII
 5. El segle XVIII; l'opressió política i el desenvolupament econòmic
 6. La Renaixença
 7. La codificació del català modern: Pompeu Fabra
 8. El primer terç del segle XX
 9. El franquisme
 10. Situació actual de la llengua catalana

literatura

Literatura

 1. Introducció
  1. L'obra literària com a missatge: emissor/a, receptor/a, personatges, interpretació
  2. El fenomen literari
  3. La importància de la literatura en la societat actual
  4. Relació entre ficció i realitat en literatura
  5. Literatura i compromís social
  6. Relació entre literatura i cinema
  7. Els altres llenguatges artístics
  8. Temes i tòpics literaris: l'amor, la mort, la brevetat de la vida, beatus ille, carpe diem, etc.: ampliació
  9. Classificació dels gèneres literaris: narrativa, poesia, teatre, assaig
 2. La lírica: trets:
  1. El vers i la prosa
  2. Fenòmens mètrics: la sinalefa i l'elisió
  3. La rima: tipus de rima
  4. Tipus de vers
  5. Tipus d'estrofa
  6. Els gèneres lírics: l'oda, l'elegia, etc.
 3. Els gèneres narratius: El conte, la rondalla, la llegenda, la faula, diferències entre conte i novel·la, tipus de novel·la (cavalleresca, picaresca, històrica, sentimental, realista, costumista, naturalista, psicològica, experimental, policíaca, de ciència-ficció, fantàstica, de terror, d'aventures, etc.)
 4. Els gèneres dramàtics: la tragèdia, la comèdia, el drama, diferències entre teatre i cinema, etc.
 5. Els gèneres assagístics: el diàleg, la faula, l'epístola, l'aforisme, la sàtira, etc.
 6. Els gèneres biogràfics: el diari, el dietari, la biografia, les memòries, els llibres de viatges, etc.
 7. Introducció al comentari del text literari

Història de la literatura: principals èpoques i moviments literaris

 1. La literatura a l'Edat Mitjana
  1. La literatura doctrinal: Ramon Llull, Francesc Eiximenis
  2. La poesia medieval: la poesia trobadoresca, Ausiàs March
  3. La narrativa medieval: la novel·la cavalleresca catalana: Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc.
  4. L'humanisme: Bernat Metge
 2. La literatura dels segles XVI-XVIII
  1. El Renaixement
  2. El Barroc
  3. El Neoclassicisme i la Il ·lustració
  4. Literatura popular i tradicional
 3. La literatura al segle XIX
  1. La poesia de la Renaixença : Jacint Verdaguer
  2. La narració romàntica i realista. Narcís Oller
  3. El teatre del segle XIX: Frederic Soler. Àngel Guimerà
 4. El Modernisme
  1. La poesia: Joan Maragall, l'Escola Mallorquina
  2. La narrativa: J. Ruyra, P.Bertrana, V. Català
  3. El teatre: S. Rusiñol
 5. El Noucentisme: E. d'Ors, J. Carner, Guerau de Liost
 6. Les avantguardes: J., Salvat-Papasseit, J. V. Foix
 7. La literatura fins als anys 40: C. Riba, J. M. de Sagarra
 8. La literatura de postguerra:
  1. Narrativa: Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga, Manuel de Pedrolo, Pere Calders
  2. Poesia: Salvador Espriu, Pere Quart
  3. Teatre: Joan Oliver, Joan Brossa
  4. Assaig: Josep Pla, Joan Fuster
 9. La literatura contemporània: narrativa, poesia, teatre

lectures obligatòries

 1. Tirant lo Blanc de Joanot Martorell
 2. Terra baixa d'Àngel Guimerà
 3. La bogeria de Narcís Oller
 4. Mirall trencat de Mercè Rodoreda
 5. Antologia de poesia catalana