Exàmens de matemàtiques

A partir de novembre de 2015 estan en unes carpetes públiques d'un DRIVE MEU:

DRIVE AMB ELS MEUS EXÀMENS DE MATEMÀTIQUES

Trobareu tant els antics com els vells.

En alguns casos els fitxers també ban acompanyats d'uns ftixers GeoGebra o Excel.

 

 

 

 

 

 

1r d'ESO (2010/2011)

Data Tema
1/10/2010 Lectura de nombres, nombres decimals, arrodoniment, operacions combinades i unitats de mesura
5/11/2010 Decimals, operacions combinades, potències i arrels
26/11/2010 Divisibilitat
21/12/2010 Operacions amb fraccions
08/02/2011 Fraccions, percentatges i calculadora
25/02/2011 Fraccions, percentatges, calculadora i proporcions
1/04/2011 Nombres enters i fraccions
13/5/2011  
   
   
   
   

2n d'ESO (2015/2016)

Data Tema
29/09/2015 Parcial 1: Nombres enters i divisibilitat
20/10/2015 Parcial 2: Problemes de divisibilitat i nombres racionals (fraccions)
17/11/2015 Parcial 3:
01/12/2015

Global 1 :

18/12/2015 Parcial 4:
02/02/2016 Parcial 5:
Del 8 al 12/02/2016 Recuperació pendents de cursos anteriors
08/03/2016

Global 2:

12/04/2016 Parcial 6:
03/05/2016 Parcial 7:
27/05/2016 Global 3 :
Del 15 al 17/06/2016 Examen final de curs (recuperació avaluacions suspeses)
De l'1 al 2/09/2016 Proves extraordinàries de setembre

2n d'ESO (2014/2015)

Data Tema
08/10/2014 Parcial 1: Nombres enters i divisibilitat
06/11/2014 Parcial 2: Fraccions (Q) i nombres decimals (R)
03/12/2014 Global 1: Nombres, sistema sexagesimal i expressions algebraiques
14/01/2015 Parcial 3: Expressions algebraiques i equacions de 1r grau
  Recuperació MA pendents de 1r d'ESO
12/02/2015 Parcial 4: Equacions i sistemes de 1r grau i Proporcions Directes i Inverses
11/03/2015 Global 2: Equacions i sistemes de 1r grau i proporció numèrica i geomètrica
22/04/2015 Parcial 5: Equacions, sistemes de 1r grau i figures planes
13/05/2015 Parcial 6: Figures planes i a l'espai. Àrees i Volums
28/05/2015 Global 3: Equacions i sistemes de 1r grau, geometria i funcions
Del 15 al 17/06/2015 Exàmen final de curs (recuperació avaluacions suspeses)
De l'1 al 3/09/2015 Proves extraordinàries de setembre

 

2n d'ESO (2008/2009)

Data Tema
10/10/2008 Nombres positius i negatius
03/11/2008 Fraccions
05/12/2008 Llenguatge algebraic
22/01/2009 Equacions i problemes
23/01/2009 Equacions i problemes
19/02/2009 Proporcionalitat i percentatges (examen grup flexible)
16/03/2009 Proporcionalitat directa i inversa, percentatges i repartiments proporcionals.
27/04/2009 Àrees, circumferència, cercle i Teorema de Pitàgores
05/05/2009 Àrees, circumferència, cercle i Teorema de Pitàgores (grup flexible)
02/06/2009 Teorema de Tales, sembances i cossos a l'espai
16/06/2009 Repàs general
22/06/2009 Extraordinari

 

2n d'ESO (2006/2007)

Data Tema
02/10/2006 Nombres positius i negatius
31/10/2006 Fraccions i divisibilitat
05/12/2006 Llenguatge algebraic
16/01/2007 Equacions 1r grau i problemes
13/02/2007 Proporcionalitat directa i inversa
13/03/2007 Percentatges, polígons, angles i àrees
08/05/2007 Àrees, Circumferència i cercle i Teorema de Pitàgores
12/06/2007 Cossos a l'espai
18/06/2007 EXTRAORDINARI

 

4t d'ESO (2008-2009)

Data Tema
08/10/2008 Trigonometria
03/11/2008 Nombres
05/12/2008 Expressions algebraiques
19/01/2009 Radicals
18/02/2009 Equacions i inequacions de 1r grau
24/03/2009 Inequacions amb valor absolut i equacions de 2n grau, racionals i irracionals
25/05/2009 Funcions, sistemes d'equacions i inequacions
10/06/2009 Més funcions, sistemes i problemes
22/06/2009 Extraordinari

 

4t d'ESO (2007-2008)

Data Tema
03/10/2007 Trigonometria
08/10/2007 Trigonometria (examen de reserva)
31/10/2007 Nombres
12/12/2007 Expressions algebraiques
23/01/2008 Radicals i fraccions algebraiques
20/02/2008 Racionalització, equacions i inequacions de 1r grau
05/03/2008 Sistemes d'inequacions, inequacions amb valor absolut i equacions de 2n grau
16/04/2008 Equacions de 2n grau
14/05/2008 Funcions: conceptes generals i les polinòniques senzilles
06/06/2008 Més funcions i sistemes d'equacions i inequacions
16/06/2008 Examen de suficiència

 

Ampliació de matemàtiques de 1r de Batxillerat (2007-2008)

Data Tema
16/10/2007 Estadística d'una variable
13/11/2007 Estadística bidimensional

11/12/2007

Combinatòria i probabilitat (I)
29/01/2008 Probabilitat II
04/03/2008 Probabilitat III: Distribucions de probabilitat, distribució binomial i distribució normal.
22/04/2008 Successions i progressions
13/05/2008 Operacions i límits de successions
10/06/2008 Límits de successions
16/06/2008 Examen final

1r de Batxillerat: científico-tecnològic (2012-2013)

Data Tema Data Tema
26/09/2012 Nombres reals 28/09/2012 Nombres reals
17/10/2012 Logaritmes, complexos i successions (PA) 22/10/2012 Logaritmes, complexos i successions (PA i PG)
16/11/2012 PG i Àlgebra I (polinomis, fraccions algebraiques, equacions, inequacions i sistemes) 16/11/2012 Àlgebra I (polinomis, fraccions algebraiques, equacions, inequacions i sistemes)
19/12/2012 Mètode de Gauss i trigonometria 17/12/2012 Mètode de Gauss i trigonometria
23/01/2013 Geometria I (no distàncies, ni lloc geomètrics) 25/01/2013 Geometria I (no distàncies, ni lloc geomètrics)
06/02/2013 Examen Global del 1r BLOC
13/03/2013 Anàlisi (funcions i límits) 18/03/2013 Anàlisi (funcions i límits)
26/04/2013 Derivació i estadística d'una variable 26/04/2013 Derivació i estadística d'una variable
29/05/2013 Estadística bidimensional, combinatòria i probabilitat (fins T. Bayes) 27/05/2013 Estadística bidimensional, combinatòria i probabilitat (fins T. Bayes)
05/06/2013 Examen Global del 2n BLOC
13/06/2013 Examen final de juny (cal recuperar els blocs suspesos)
02/09/2013 Examen de setembre (tota l'assignatura)

 

1r de Batxillerat: Matemàtiques aplicades a les ciències socials (2015-2016)

Data Tema
06/10/2015 Parcial 1: Nombres reals
03/11/2015 Parcial 2: Matemàtica comercial
01/12/2015 Parcial 3: Àlgebra
21/01/2015 Parcial 4: Funcions I
02/02/2016 Parcial 5: Funcions II
04/02/2016

Global 1r bloc

Fitxers GeoGebra:

 

08/03/2016 Parcial 6:

Fitxes GeoGebra:

 

26/04/2016

Parcial 7:

Fitxes GeoGebra:

 

31/05/2015 Parcial 8:
26/05/2016 Global 2n bloc :
Del 6 al 10/06/2016 Examen final de curs (recuperació blocs suspesos)
De l'1 al 2/09/2016 Proves extraordinàries de setembre (tot el curs)

 

1r de Batxillerat: Matemàtiques aplicades a les ciències socials (2014-2015)

Data Tema
09/10/2014 Parcial 1: Nombres reals
06/11/2014 Parcial 2: Matemàtica comercial
04/12/2014 Parcial 3: Àlgebra
15/01/2015 Parcial4: Funcions I
05/02/2015

Global 1r bloc

Fitxers GeoGebra:

Ex7a, Ex7b, Ex8

12/02/2015 Parcial 5: Funcions II

Fitxes GeoGebra:

Ex2, Ex4

12/03/2015

Parcial 6: Funcions III

Fitxes GeoGebra:

Ex1, Ex2

09/04/2015 Parcial 7: Càlcul de Derivades I
07/04/2015 Parcial 8: Derivades II (aplicacions)
28/05/2015 Global 2n bloc : Anàlisi i estadística bidimensional
Del 8 al 12/06/2015 Examen final de curs (recuperació blocs suspesos)
De l'1 al 3/09/2015 Proves extraordinàries de setembre (tot el curs)

 

1r de Batxillerat: Matemàtiques aplicades a les ciències socials (2009-2010)

Data Tema
09/10/2009 Nombres reals i artimètica comercial
06/11/2009 Artimètica comercial i àlgebra I
04/12/2009 Àlgebra i funcions I
22/01/2010 Funcions II
03/02/2010

Global 1r bloc

19/02/2010 Funcions III (continuïtat de funcions a trossos, asímptotes i càlcul de derivades)
19/03/2010

Funcions IV i estadística d'una variable

27/04/2010 Estadística de dues variables, combinatòria i probabilitat I
21/05/2010

Càlcul de probabilitatats (fins T. de Bayes)

07/06/2010 Global 2n bloc
17/06/2010 Examen extraordinari

 

2n de Batxillerat científico-tecnològic (2013-2014)

Data Tema

11/10/2013

14/10/2013

Funcions, límits, continuïtat, derivabiblitat, càlcul de derivades, tangents i normals

Funcions, límits, continuïtat, derivabiblitat, càlcul de derivades, tangents i normals

15/11/2013

18/11/2013

Aplicacions de les derivades: problemes d'optimització i estudi de funcions i gràfiques

Aplicacions de les derivades: problemes d'optimització i estudi de funcions i gràfiques

19/12/2013

16/12/2013

Integració (no volums)

Integració (no volums)

08/01/2014

Global 1r bloc : Tot l'Anàlisi menys volums de cossos de revolució.

07/02/2014

10/02/2014

Volums de cossos de revolució + Àlgebra I (Gauss i àlgebra de matrius) Fitxers GeoGebra: ex1, ex2, ex3
Volums de cossos de revolució + Àlgebra I (Gauss i àlgebra de matrius) Fitxers GeoGebra: ex1, ex2, ex3

07/03/2014

10/03/2014

Àlgebra II (Determinants i Cramer)

Fitxers GeoGebra

ex1, ex2 i 4

Àlgebra II (Determinants i Cramer)

Fitxers GeoGebra

ex1, ex2 i 5

04/04/2014

03/04/2014

Vectors i Geometria I

Vectors i Geometria I

09/05/2014

12/05/2014

Geometria

Geometria

08/05/2012 Global 2n bloc : Volum cossos de revolució + Tota l'Àlgebra i la Geometria

19/05/2014

Examen final (recuperació blocs suspesos)

16/06/2014

Examen extraordinari (tota la matèria)

2n de Batxillerat científico-tecnològic (2011-2012)

Data Tema

04/10/2011

06/10/2011

Funcions i límits

Funcions, límits i continuïtat

02/11/2011

03/11/2011

Derivades i aplicacions I (tangents i normals)

Derivades i aplicacions I (tangents i normals)

29/11/2011

01/12/2011

Aplicacions de les derivades II

Aplicacions de les derivades II

11/01/2012

Global 1r bloc

17/01/2012

19/01/2012

Integrals indefinides

Integrals indefinides

14/02/2012

16/02/2012

Integrals definides i mètode de Gauss

Integrals definides i mètode de Gauss

13/03/2012

15/03/2012

Àlgebra de matrius, determinants i càlcul de rangs

Àlgebra de matrius, determinants i càlcul de rangs

17/04/2012

19/04/2012

Àlgebra II (regla de Cramer) + Geometria I (Espai vectorial i referència afí).

Àlgebra II (regla de Cramer) + Geometria I (Espai vectorial, Producte escalar i referència afí).

15/05/2012

14/05/2012

Geometria II (afí i mètrica)

Geometria II (afí i mètrica)

09/05/2012 Global 2n bloc
22/05/2012 Examen final
21/06/2012 Examen extraordinari

2n de Batxillerat científico-tecnològic (2009-2010)

Data Tema
08/10/2009 Funcions, límits i continuïtat
05/11/2009 Derivades i Aplicacions I (tangents, problemes d'optimització i estudi del creixement i de la curvatura)
03/12/2009 Aplicacions de les derivades II (L'Hôpital i gràfica de funcions) i càlcul de primitives immediates
20/01/2010 Integració i aplicacions (racionals, parts, canvis de variables, integració definida i aplicacions)
13/01/2010 Global 1r bloc (tot l'anàlisi menys àrees limitades per dues funcions i volums de cossos de revolució)
11/02/2010 Àlgebra I (Sistemes d'equacions lineals per Gauss i l'àlgebra de matrius)
11/03/2010

Àlgebra II (Determinants, Resolució sistemes per cràmer)

14/04/2010 Geometria afí
05/05/2010

Geometria mètrica

12/05/2010 Global 2n bloc
17/05/2010 Examen final
16/05/2010 Examen extraordinari

2n de Batxillerat científico-tecnològic (2008-2009)

Data Tema
09/10/2008 Funcions, límits i continuïtat
06/11/2008 Càlcul de derivades
04/12/2008 Aplicacions de les derivades (inclou T. de L'Hôpital)
15/01/2009 Càlcul de primitives
21/01/2009 Global 1r bloc
12/02/2009 Integració definida i aplicacions
12/03/2009

Àlgebra (Gauss i càlcul de determinants).

No Cràmer, ni càlcul de la Inversa, ni discusió de sistemes amb determinants.

16/04/2009 Àlgebra (Cràmer, inversa,etc.) + Vectors a l'espai (I)
07/05/2009

Geometria

No hi ha problemes de distàncies

13/05/2009 Global 2n bloc
21/05/2009 Examen final

2n de Batxillerat científico-tecnològic (2006-2007)

Data Tema
1/10/2006 Límits i continuïtat
10/11/2006 Càlcul de derivades
10/11/2006 Càlcul de derivades (ex. de reserva)
05/12/2006 Aplicacions de les derivades
12/01/2007 T. L'Hôpital, Rolle, etc. i integrals immediates 
12/01/2007 T. L''Hôpital, Rolle, etc. i integrals immediates (ex. de reserva)  
17/01/2007 Global 1r bloc
17/01/2007 Global 1r bloc (Examen de reserva)
09/02/2007 Càlcul integral
09/02/2007 Càlcul integral (ex de reserva)
09/03/2007 Àlgebra
09/03/2007 Àlgebra (ex de reserva)
13/04/2007 Geometria
11/05/2007 Geometria mètrica
16/05/2007 Global 2n bloc
21/05/2007 Examen final

2n de Batxillerat: Matemàtiques aplicades a les ciències socials (2010-2011)

Data Tema
07/10/2010 Sistemes d'equacions lineals (Gauss) i matrius (operacions i càlcul d'inversa)
11/11/2010 Sistemes d'equacions lineals, determinants i matrius
16/12/2010 Programació lineal
19/01/2011 Global 1r bloc (Àlgebra, Programació líneal i Límits a l'infinit)
03/02/2011 Límits i continuïtat
24/02/2011 Derivades
7/04/2011 Aplicacions de les derivades - I
12/05/2011 Aplicacions de les derivades - II (optimització)
18/05/2011 Global 2n bloc (Anàlisi)
25/05/2011 Examen final